rubrika Myšlenky svatých


Posmívání svatého Antonína

Naši současníci se posmívají starověkým pošetilcům, kteří v tisících odcházeli na egyptskou poušť bojovat s démony. Zapomínají přitom vyhlédnout z okna a pečlivě se podívat na betonovou poušť, kterou si pro sebe dobrovolně sami postavili… Život v…

Jak přinášet druhým pokoj

Udržuj v pokoji nejdříve sebe a teprve potom můžeš přivádět k pokoji jiné. Pokojný člověk platí víc nežli učenec. Vášnivý člověk i dobré obrací ve zlé a snadněji uvěří zlému. Člověk dobrý a pokojný obrací všechno k dobrému. Kdo vskutku žije v pokoji…

Poklady počkají v nebi

Svět pomíjí a my pomíjíme s ním. Králové, císaři, všichni umírají. Spěcháme do věčnosti, ze které se nikdy nevrátíme. Hlavní je pouze jedna věc: zachránit naše ubohé duše. Svatí nebyli připoutání k pozemským majetkům; mysleli pouze na ty nebeské.…

Přímluvce od Otce

Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem. (Přísloví 30, 5-6) Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha…

O pekle (dle pravoslavné tradice)

"Jak to, že jsi sem vešel, když nemáš svatební oděv? Svažte mu nohy i ruce a vyhoďte do tmy venku. Tam bude pláč a skřípění zubů“ (Mat 22,12-13). „Jděte ode mne, prokletí, do ohně věčného připraveného ďáblu a andělům jeho“ (Mat 25,41). Ct. Makários…

Ráj a peklo nejsou dvě různá místa

Dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. (1 Kor 3-13) Ráj a…

Pravoslavný půst

Postem je dosahováno vítězství nad ďáblem. Ježíš jim řekl:"Takový duch nemůže vyjít jinak, než modlitbou a postem." Mk 9,29 (Je zvláštní, že slova z tohoto verše „a postem“ současné překlady Bible vypouštějí. V originále slovo půst je Τοῦτο τὸ γένος…

Mučednictví v srdci

Dnes slavíme nebeské narozeniny mučedníka. Nesmíme se odcizit jeho ctnosti – trpělivosti. Jestliže se s Boží pomocí snažíme držet trpělivosti, tak ačkoliv žijeme v časech míru, přesto držíme palmu mučednictví. V pravdě jsou dva druhy mučednictví;…

Jak si zachovat duchovní pokoj

Je velmi důležité zachovávat si duchovní pokoj, nepoddávat se rozčilenosti a projevům hněvu. Stane-li se však, že se již dostaneme do takto podrážděného stavu, tehdy je důležité udržet jazyk na uzdě anebo odejít. Modlitbou: „Pane Ježíši Kriste, Synu…

O odpuštění

Nemysleme si, že když odpouštíme bližnímu, že mu tím poskytujeme dobrodiní anebo velkou milost. Ne, tím, kdo ono dobrodiní získává, jsme my sami, neboť tím, že dobrodiní činíme, získáváme pro sebe velký užitek… Jestliže pohrdneme tímto přikázáním (o…

Budeme považovat ty, kdož nás urážejí, za naše dobrodince

Hospodin říká: Odpusť, a nepřítel spasení zase ponouká: Pomsti se, on tě urazil a ty mu oplať stejně. Vyhýbejte se společnosti, kde kohokoli odsuzují Starec Makarij radil vyhýbat se společnosti, kde kohokoli odsuzují, pak také radil neodsuzovat ty,…

Dva druhy almužny

Nebeskou milost získáváme skrze milost zde na zemi. Jsou dva druhy almužny: jeden dobrý a druhý lepší. První spočívá v nabídnutí chleba chudému člověku. Druhý spočívá v odpuštění lidem, kteří se proti vám provinili. Pospěšme tedy, abychom v co…

Ježíš bojuje proti tradici

Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí…

Jak potrestat slabost?

Jedné řeholnice (její jméno jsem zapomněl) se ptali, jak by potrestala řádovou sestru, která by vedle ní usnula při ranních chválách. Ona se podivila: „Proč bych ji trestala? Jemně bych ji vzala do své náruče, aby nespala na tvrdé lavici.“

Je dobré, že míváme těžkosti

Je pro nás dobré, že občas míváme nějaké těžkosti a protivenství. Neboť často člověku připomenou, že je zde ve vyhnanství a nemá skládat naději v jakoukoli věc tohoto světa. Dobré je, že někdy narážíme na odpor a že se o nás smýšlí špatně a…

O lásce (Tomáš Kempenský)

Čtyři knihy o následování Krista od Tomáše Kempenského jsou podle mého názoru cennější než všechny teologické knihy, které kdy byly napsány, dohromady. Úryvek o lásce: Velká věc, veskrze veliké dobro je láska, která jediná ulehčí každé břímě a snáší…

Matka Tereza v Brně + pár citátů

pár citátů Matky Terezy a závěrem myšlenka z její návševy Brna Aby lampa hořela, musíte přilévat olej. Nemůžeme dělat velké věci, jen malé věci s velkou láskou. Včerejšek je pryč, zítřek ještě nepřišel. Máme pouze dnešek, abychom milovali Ježíše.…

František z Assisi - citáty + perlička nakonec

Best of citáty Františka z Assisi: Začněte tím, co je nezbytné. Pak dělejte to, co je možné. A najednou zjistíte, že děláte nemožné. Pamatujte, že až budete opouštět tuto zemi, nebudete si moci s sebou vzít nic z toho, co jste získali, ale jen to,…

Děkovná modlitba :-)

František z Assisi byl pověstný tím, že stále za vše děkoval Bohu. Možná i kvůli tomu některým spolubratřím lezl na nervy. Jednou, když procházeli nehostinnou krajinou, děkoval sv. František Bohu za nádherný deštivý den a v tom mu na hlavu spadl…

Soustředěná modlitba

František Saleský jel jednou na koni do jakési vesnice. Potkal tam sedláka, a ten mu řekl: „Pozdrav pánbůh, pane biskupe. Musím vám něco říct. Víte, že se umím modlit, aniž bych myslel na něco jiného?“ „To je znamenité,“ odpověděl František. „Ještě…